• Општина Битола
  • Општина Дебар
  • Општина Охрид
  • Општина Елбасан
  • Општина Тетово
  • Општина Корча

Финансирани Проекти

Project Funded Link

Приказна за успехот 2007-2013

The Success Story 2007-2013 Link

Пребарување на партнери