• Општина Битола
  • Општина Дебар
  • Општина Охрид
  • Општина Елбасан
  • Општина Тетово
  • Општина Корча

Имплементирани проекти

Project Funded Link

Успешни приказни од програмата ИПА

The Success Story

Пребарување на партнери